Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5

Nieuws

Spaartegoeden anders belast in 2017

Mensen met kleine spaartegoeden worden straks minder belast over dat spaargeld. Mensen met spaargeld of vermogens boven de ton worden daarover juist zwaarder belast. Ook mag straks aan iedereen een hoger bedrag belastingvrij worden geschonken.

Lees verder...

Begroting: iedereen gaat erop vooruit

De begrotingsstukken voor Prinsjesdag zijn opnieuw op straat komen te liggen. RTL Nieuws heeft de stukken ingezien en spreekt van een feestbegroting. Behalve werkend Nederland gaan ook ouderen en uitkeringsgerechtigden erop vooruit. In eerdere ramingen zouden deze groepen Nederlanders nog koopkracht verliezen. Dat is gerepareerd.

Lees verder...

Waarom het vakantiegeld dit jaar flink lager uitvalt

De jaarlijkse vakantiebijslag, die miljoenen Nederlanders eind deze maand weer ontvangen, valt dit jaar voor veel werknemers lager uit dan voorgaande jaren.

Lees verder...

Minimumloon per 1 juli 2015 iets omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan weer iets omhoog per 1 juli 2015. Als werkgever bent u verplicht ten minste het minimumloon aan uw werknemers uit te betalen. Ook moet u het wettelijk minimumloon vermelden op de loonstrook. Daarom alvast de bedragen per 1 juli 2015.

Lees verder...

Petitie om 6%-tarief verbouwing en renovatie te verlengen

Zelfstandigen Bouw roept bouwvakkers, werkgeversorganisaties, vakbonden en consumenten op een petitie te tekenen om het lage btw-tarief voor verbouwing en renovatie te behouden.

Lees verder...

VAR-verklaring 2014 ook geldig in het eerste deel van 2015

Voor het jaar 2015 moet u uw VAR-verklaring aanvragen via een webmodule. De huidige aanvraagprocedure vervalt. Een wetsvoorstel hiertoe wordt waarschijnlijk eind augustus naar de Tweede Kamer gezonden. Voor huidige VAR-houders wordt een beperkte overgangsperiode aangeboden.

 

VAR-webmodule
Het is de bedoeling dat vanaf 2015 een webmodule beschikbaar is voor het aanvragen van een VAR-verklaring. De aangekondigde webmodule zorgt voor veel onrust bij zzp’ers en opdrachtgevers. De vormgeving en inhoud van de webmodule zijn op dit moment echter nog niet bekend.

Let op! Wel duidelijk is dat na invoering van de webmodule de opdrachtgever medeverantwoordelijk wordt. Na indiening van een wetsvoorstel hiertoe zal duidelijker worden voor welke zaken de medeverantwoordelijkheid gaat gelden en hoe deze medeverantwoordelijkheid vorm gaat krijgen. Het wetsvoorstel wordt waarschijnlijk eind augustus naar de Tweede Kamer gezonden.

 

Huidige VAR-houders
Om de overgang naar het nieuwe systeem soepel te laten verlopen en rechtszekerheid te bieden aan huidige VAR-houders hoeven zij voor het kalenderjaar 2015 nog geen nieuwe VAR-aanvraag in te dienen. De staatssecretaris heeft toegezegd dat de voor het kalenderjaar 2014 afgegeven VAR-verklaringen ook gedurende de eerste maanden van het kalenderjaar 2015 gebruikt kunnen worden. Voor hoeveel maanden dat is zal afhankelijk zijn van de snelheid waarmee het wetsvoorstel wordt aangenomen.

Bankloket voor erfgenamen geopend

Nabestaanden kunnen voortaan makkelijker nagaan of een overleden familielid nog een spaartegoed heeft bij een bank. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft dinsdag een digitaal loket geopend voor zogeheten ‘slapende tegoeden’.

 

Het loket is bedoeld voor erfgenamen die geen zicht hebben bij welke bank(en) de overledene tegoeden aanhield. Tot nu toe verliep de zoektocht naar deze tegoeden doorgaans via de notaris en een ingewikkeld administratief systeem. Bij slapende tegoeden gaat het vaak om inactieve bankrekeningen waarbij de bank bijvoorbeeld door verhuizing het contact met de klant is verloren. Ook kan het gaan om actieve rekeningen waarvan de erfgenaam niet weet dat ze bestaan.

Het idee achter het loket is dat iedereen op één plek digitaal een navraag kan indienen naar alle tegoeden die op naam staan van de overledene, stelt de NVB. Op dit moment hebben 18 banken zich aangesloten bij het loket, waaronder ABN Amro, ING, Rabobank, SNS, Credit Europe Bank en Delta Lloyd Bank.

Nederlandse parttimers meest tevreden over werkuren

Dat Nederland Europees kampioen deeltijdwerken is, was al langer bekend. Uit onderzoek van statistiekbureau Eurostat blijkt dat Nederlandse parttimers ook nog met afstand het meest tevreden zijn over hun arbeidssituatie. Slechts 4,2 procent zou graag meer willen werken, terwijl dat gemiddeld in de hele Europese Unie voor 22,7 procent geldt.Volge...ns de rekenmeesters van de EU heeft meer dan de helft (50,7 procent) van de Nederlandse werkenden een deeltijdbaan. Duitsland en Groot-Brittannië volgen op zeer respectabele afstand met rond de 27 procent. In die landen geeft echter respectievelijk een zesde en een kwart van de parttimers aan graag meer uren te kunnen en willen werken, veel meer dan in Nederland.Na de Nederlandse deeltijdwerker is de Luxemburgse het meest content. Daarvan zou iets meer dan 10 procent liever meer uren draaien dan nu het geval is. In Griekenland geldt dat voor bijna driekwart van de parttimers en in Spanje en Cyprus voor meer dan de helft. In totaal telde Eurostat bijna 10 miljoen Europeanen die minder werken dan zij eigenlijk zouden willen. In Nederland waren dat er 180.000

Minder bedrijven failliet

In maart zijn 521 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn bijna 100 faillissementen minder dan in februari. Vergeleken met maart vorig jaar was het aantal faillissementen meer dan een kwart lager. Dit blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De meeste bedrijven die in maart bankroe...t gingen waren actief in de handel (127), de financiële dienstverlening (78) en de bouwnijverheid (77). In de meeste branches was het aantal faillissementen lager dan een maand eerder.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk verschillen. Voor een beter beeld wordt daarom doorgaans ook gekeken naar de ontwikkeling van het driemaandsgemiddelde.

Met 578 tegen 603 was ook het driemaandsgemiddelde in maart lager dan in februari. Na een piek van 751 in juli 2013 is het gemiddelde sterk teruggelopen.

Aanpak schijnconstructies en fiscale behandeling ondernemers

Minister Asscher van Sociale Zaken stuurt een brief aan de Eerste Kamer waarin hij ingaat op vragen over het plan van aanpak schijnconstructies en de fiscale aanpak van ondernemers.
Voor de zelfstandigen die door de aanpak van de schijnzelfstandigheid geen VAR winst uit onderneming hebben ontvangen maar die wel buiten dienstbetrekking willen werken, probeert het kabinet een maatwerkoplossing te bieden.

Verschil in belastingdruk
De leden van de PvdA-fractie constateren dat er grote verschillen zijn ontstaan tussen de belastingdruk voor werknemers enerzijds en de belastingdruk voor ondernemers anderzijds. Deze leden zijn van mening dat daardoor steeds vaker sprake is van louter fiscaal gedreven ondernemerschap.
Het verschil in belastingdruk staat ook in het regeerakkoord. Daarin is te lezen dat de verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers de afgelopen jaren zijn toegenomen. In het regeerakkoord is afgesproken dat vanaf 2015 zou worden gekort op de aan het urencriterium gekoppelde ondernemersfaciliteiten. Deze maatregel is echter teruggedraaid.

Oneigenlijk gebruik ondernemersfaciliteiten
Dit betekent echter niet dat daarmee het denken over de fiscale behandeling van ondernemers stilstaat. Het kabinet zal reageren op het interimrapport  van de Commissie Van Dijkhuizen waarin wordt geadviseerd de ondernemersfaciliteiten te versoberen. Daarnaast resteert op grond van de Begrotingsafspraken 2014 een taakstellende lastenverzwaring gericht op de ‘bestrijding van oneigenlijk gebruik van ondernemersfaciliteiten (waaronder schijnconstructies)’. Over de invulling van die taakstelling wordt de weede Kamer in het eerste halfjaar van 2014 nader ingelicht.

VAR-systematiek
Het kabinet heeft aangekondigd wijzigingen in de VAR-systematiek aan te brengen die een betere aanpak van schijnzelfstandigheid mogelijk moeten maken. De staatssecretaris van Financiën zal hiervoor binnenkort wetgeving naar de Tweede Kamer sturen.

Verplichtingen rondom ziekte
Ondernemers wijzen verder op de werkgeversverplichtingen rondom ziekte die vooral startende ondernemers huiverig maken om door te groeien en mensen aan te nemen. Eerdere kabinetten hebben dan ook al veel gedaan om belemmeringen voor het aannemen van personeel weg te nemen. De loonheffing is vereenvoudigd en het loonbegrip is versimpeld. Verder is de premie voor het  Arbeidsongeschiktheidsfonds opgeschoond. Dit heeft de lasten eenmalig verlaagd met 1,3 miljard euro. De minister heeft in december 2013 toegezegd de knelpunten van de loonbetalingsplicht bij ziekte te onderzoeken.
 
Derdepijlerpensioen
Onderzocht wordt hoe pensioenvermogen in de derde pijler buiten de vermogenstoets van de bijstand kan blijven. Deze betere bescherming van het derdepijlerpensioen zal de pensioenopbouw van zzp’ers stimuleren. Daarnaast heeft de staatssecretaris van Financiën toegezegd de fiscale wetgeving zodanig aan te passen dat bij arbeidsongeschiktheid het derdepijlerpensioen opgenomen kan worden zonder dat daarbij revisierente is verschuldigd. Beide regelingen zullen bijdragen aan een verbeterde positie van zzp’ers.

Minder gekort op pensioenen

Tweehonderdduizend gepensioneerden krijgen dit jaar minder pensioen. Op 1 april verlagen 29 pensioenfondsen hun pensioenen. Dat heeft De Nederlandsche Bank gemeld. In januari verwachtte DNB nog pensioenkortingen bij 38 fondsen.

Ook de hoogte van de korting valt mee. De gemiddelde verlaging komt uit op 1,3 procent, terwijl DNB op 1,7 procent rekende. Volgens DNB komt dat voornamelijk doordat werkgevers geld hebben bijgestort om verlaging te voorkomen. De kortingen moeten ervoor zorgen dat de dekkingsgraad van de fondsen verbetert. Bij alle aanvragen die fondsen deden om niet te hoeven korten, gaf DNB nul op het rekest. ‘DNB zal geen ontheffing verlenen, tenzij het fonds kan beargumenteren dat de kosten van een pensioenverlaging groter zijn dan de baten.' Als de dekkingsgraad te laag wordt, wordt er meer pensioen uitgekeerd dan er in kas is. Dat is volgens DNB niet in het belang van met name de jongere generaties.

De gemiddelde dekkingsgraad steeg in 2013 ten opzicht van het jaar ervoor naar rond de 110 procent. Eind 2012 was dat nog 102 procent. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het huidige vermogen van een pensioenfonds en de hoeveelheid pensioen die zij in de toekomst moeten uitbetalen.

De beoordeling van de plannen van de fondsen is nog niet afgerond. In april moet de beoordeling van alle fondsen voltooid zijn.

Kabinet houdt vast aan accijnsverhoging

Het kabinet houdt vooralsnog vast aan de accijnsverhoging op diesel en LPG die in januari is ingevoerd.

Staatssecretaris Eric Wiebes wil in mei op basis van onderzoek bekijken of de verhoging kan blijven of moet worden aangepast. Dat bleek vrijdag uit de woorden van Wiebes na de wekelijkse ministerraad. Brancheorganisaties TLN stelde vrijdag dat de maatregel de schatkist twee keer zoveel kost als dat het op had moeten leveren. Ongeveer 180 miljoen euro aan accijnsinkomsten zouden verdwijnen doordat transportorganisaties in het buitenland gaan tanken.

Wiebes gaf vrijdag toe dat die cijfers er niet mooi uit zien. Objectieve berekeningen van zijn eigen ministerie heeft hij nog niet. Wiebes verwacht in mei cijfers te hebben over de eerste maanden van dit jaar en dan te kunnen bekijken of de accijnsverhoging moet worden aangepast.

Wiebes: "Van mij mag u verwachten dat ik objectief vaststel wat de cijfers zijn, wat de effecten zijn en waardoor het komt. We nemen de tijd die nodig is, dit kun je niet op basis van één maand bekijken. Alternatieven onderzoeken als je niet weet wat er aan de hand is, dat is niet verstandig." Hij heeft geprobeerd het onderzoek te versnellen, maar dat is maar ten dele gelukt. April komt nog net te vroeg voor een conclusie, aldus Wiebes.

Ook premier Mark Rutte wil eerst de gevolgen van de maatregel ,,heel precies in kaart'' brengen. Er kan niet op basis van een paar weken conclusies worden getrokken, voegde hij eraan toe. Volgens hem kijkt het kabinet momenteel niet naar andere mogelijkheden om de accijnsverhoging te vervangen.

Alle wijzigingen 2014 op een rij

Welke regelingen gaan er als het aan het kabinet ligt dit jaar veranderen? De belangrijkste plannen en maatregelen op een rij.

Lees verder...

Wanbetaling oorzaak van veel faillissementen

Wanbetaling oorzaak van veel faillissementen (Groot Rotterdam kan u helpen met uw debiteurenbeheer!)
 
Met 2313 respectievelijk 1611 faillissementen zijn groot- en detailhandel en de bouw de sectoren waar de hardste klappen vallen. Tot eind van dit kalenderjaar komen hier naar verwachting nog zo’n 300 faillissementen bij. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Faillissementsdossier.nl.

Wanbetaling was volgens de Financiële Telegraaf vorig jaar de oorzaak van 2500 faillissementen in het mkb. Dit vertegenwoordigt een kwart van het totale aantal faillissementen. De cijfers van 2013 zijn nog niet bekend, maar verwacht wordt dat dit aantal verder is gestegen.
In Europa hebben alle bedrijfssectoren te kampen met niet of te laat betalende klanten. In de zakelijke dienstverlening moet maar liefst 4,5 procent van de uitstaande vorderingen in 2013 als oninbaar worden afgeschreven.

MKB stuurt op cashflow ipv op cijfers

Veel mkb-ondernemers houden prima de vinger aan de pols als het gaat om de bedrijfsinkomsten en -uitgaven. Toch laten ondernemers veel mogelijkheden liggen om nog slimmer en effectiever (bij) te sturen. Dat blijkt uit onderzoek van Flynth en MKB-Nederland. Ondernemers die bewust en proactief met een ondernemingsplan werken, blijken in de praktijk succesvoller.

Lees verder...